Ådalsprojekter planlægges

dam.jpg (14378 bytes)
En forudsætning for at Mølledammen kan reetableres er,
at åløbet igen føres ind til området og tilfører vand fra Nørreåen.

Sønderjylland, 24. februar 2001.
JydskeVestkysten beretter dags dato:
Sønderjyllands Amt skal i år i gang med forhandlinger med lodsejere med jord, der berøres af kommende ådalsprojekter. Amtets udvalg for miljø og teknik anmoder derfor økonomiudvalget om at frigive 2,85 millioner kroner til det forberedende arbejde.

Lodsejere, der berøres af projekter, skal have erstatning, og der skal bruges penge til forberedelse af projekterne.
De indledende øvelser omfatter ådalsprojekter ved Arnå og Sønderå mellem Rens og Broderup, Gram Å ved Mølby og Jels Å, Gelså opstrøms fra Bevtoft og Spangs Å. Hertil kommer projekter for Sliv Sø ved Hostrup, Jegerup Østermose og Marstrup Pumpelag.
Projekterne skal forbedre vandløb og ådale og gerne gøre konflikten mellem afvandingsinteresser og hensynet til naturen og miljøet mindre.
Der kan med projekterne løses nogle landbrugsmæssige problemer på jorder langs med vandløb, og samtidig kan man opnå en række gevinster ved at gennemføre en stor og synlig indsats for miljøet og naturen.

Egne kommentarer:
Opmålinger langs Nørreå (=Gram Å) og Ørsted Å er ved at være afsluttet. Nu mangler de endelige konsekvensberegninger, for at belyse, hvad det betyder for lodsejere og husejere, at vandstanden hæves.
Hvis projektet lykkes, så skal man nok ikke forvente så meget vand som på ovenstående gamle billede fra Mølbys bymidte.
Se tidligere info fra denne side: tegning - projektbeskrivelse.Tilbage til forside