Forslag til kommuneplanen

Bidrag fra Oksenvad og omegn


Landsbyforeningen for Oksenvad og omegn fremsender hermed en række forslag til revisionen af kommuneplanen for 1998 - 2010. Forslagene er indsamlet fra befolkningen gennem skriftlige forslag og gennem afholdte borgermøder. Landsbyforeningen dækker områderne Ørsted, (Neder)Lert, Mølby, Oksenvad og Stursbøl og har tæt ved 300 medlemmer.

Lokale kræfter og kommunen i fællesskab
Landsbyerne og landområderne har en stor risiko for at blive koblet af udviklingen, hvis ikke der fra lokalt hold gøres en stor indsat. Omvendt har landsbyerne gode muligheder for at være så attraktive, at folk ønsker at bosætte sig der. Landsbyforeningen og de øvrige aktive foreninger i vort område vil også i fremtiden yde en indsats for at tingene skal lykkes her, hvor vi har valgt at bosætte os. Men foreningerne og den lokale befolkning kan ikke klare det alene. Vi har brug for, at kommunen bakker op omkring landsbyerne.

Konkret betyder det:

Nye boliger
Det sidste parcelhus i området blev bygget i 1986. I 1992/93 byggede Boligselskabet 4 nye alment-nyttige lejligheder i Mølby, og Ørsted-Hjemmet har bygget nyt til brug for skolens elever for et par år siden. Det opsving, der har været inden for nybyggeri i den seneste periode, er fuldstændig gået vort område forbi. Hvis den genåbnede købmandsbutik skal kunne bestå, mener vi, at Mølby skal vokse. Såfremt planredegørelsens "13 nye boliger i området" skal kunne realiseres, så kræver det:

Byggemodning af parcelhus-grunde
Vi har brug for, at der byggemodnes nye parcelhus-grunde i Mølby. Det er ikke nok, at der kan opføres nye boliger ved "opfyldning" - af den simple grund, at der ingen huller er til nye huse. Folk, som investerer 1 - 1,2 mill. kroner i et nyt hus, forlanger en attraktiv beliggenhed. Vi peger primært på Sølvgade-området (bag den tyske skole - som angivet i den nuværende kommuneplan), evt. Lertevej ved Nørreåen eller hjørnet Tovskovvej/Ø.Lindetvej (dog lavtliggende). I den nuværende kommuneplan er der udpeget et område bag Engtoften, men vi anser det for at ligge for lavt (høj grundvandsstand), og desuden er der i mellemtiden nedlagt nye store kloakrør gennem området.

Bygning af almentnyttige boliger
På trekant-grunden mellem Tovskovvej og Damvej er der plads til, at der kan opføres almentnyttige boliger, som passer til behovet hos unge og ældre mennesker. Vi forestiller os et byggeri i stil med det på Åvej.

Kommunal annoncering
Når kommunen annoncerer ledige byggegrunde, så er vort område aldrig nævnt. Vi mener dog, at der findes en 1-2 ledige grunde på Vadstedvej i Oksenvad. Endvidere er vi i tvivl om status på grunden for enden af Engtoften ved Nørreåen. Generelt ønsker vi at få registreret de ledige byggegrunde. Og en betingelse for, at vi kan få folk til at bygge nyt hus i her, er at der bliver informeret om ledige grunde i landsbyerne.

Gadelys
I forbindelse med etablering af Mølby Antenneforening i 1991 blev der nedgravet både antennekabel og nye el-kabler til gadebelysning. Mange el-kabler stritter stadigvæk op af jorden uden at være i brug. Gadebelysningen i byen er meget uensartet med godt lys på Tovskovvej, Sølvgade og dele af Damvej. I de øvrige områder er belysningen mangelfuld og sammensat af vidt forskellige standere med svingende kvalitet til følge. Vi ønsker derfor at få lysforholdene forbedret i Mølby.
I Oksenvad er der et ønske om at få lys på den del af Vadstedvej, som går forbi kirken.

Reetablering af mølledammen
I den nuværende kommuneplan var det forudset, at mølledammen i Mølby skulle reetableres. Det er ikke sket, men det er fortsat et højt prioriteret ønske. Projektet vil give landsbyen meget af den tabte sjæl tilbage igen. De nærmere detaljer bearbejdes i øjeblikket i Landsbyforeningens regi i samarbejde med kommunen og amtet. Hvis det bliver nødvendigt, kunne man forestille sig Nørreåen reguleret tilbage til sit oprindelige forløb for at forsyne mølledammen med friskt vand. Mølledam-projektet ønskes naturligvis videreført til den nye kommuneplan.

Stisystemer
Den gamle kommunevej Grønnevej i Oksenvad ønskes kategoriseret som en natursti. Markvejen mellem Tovskovvadvej og Lerte gl. mejeri ønskes istandsat og etableret som natur-cykelsti. Der ønskes etableret en gangsti langs Nørreåen ("kirkestien") mellem Mølby og Oksenvad. Cykelstien mellem Ørsted og Jels ønskes vedligeholdt, så den kan benyttes til sit formål. Flere af ovennævnte ønsker fremgår allerede af den nuværende kommuneplan.

Vejtræer
Kommunen spørger i planredegørelsen, om der bør gøres en indsats for at plante flere vejtræer. Vi synes, at det er en god idé. Det kunne præge mange områder på en positiv måde. Vi forestiller os flere alléer af vejtræer. Ved indfaldsvejene til Mølby - inden for byportene på ubebyggede sider af Tovskovvej. Strækningen mellem Lert og Mølby er meget nøgen - her ville vejtræer pynte. Lert er i det hele taget fattig på bevoksninger, så en mere grøn profil ville klæde landsbyen. I Ørsted by er der på visse strækninger fin plads til ny beplantning.

Oksenvad Sogns Aktivitetscenter
Oksenvad gamle skole er særdeles vigtig for områdets befolkning. Den er hjemsted for mange af de lokale foreninger og for en lang række aktiviteter. Det er det lokale forsamlingshus.
Børnehaven Troldehytten har ideelle rammer for børnene. Med masser af legeplads indenfor og udenfor. Nogle mener, at kommunen ikke i fornødent omfang gør opmærksom på muligheden for at få børn henvist til Troldehytten. Det mener vi er uheldigt. Landsbyforeningen slutter op omkring børnehaven og dens bestyrelse i bestræbelserne på at fastholde en god udvikling.
Familieværkstedet er et aktiv for Oksenvad, da det har skabt nye arbejdspladser og har givet mulighed for renoveringen af den gl. landsbyskole i 1991/92.
Vi er bekymrede over konsekvenserne af en evt. nedlæggelse af Familieværkstedet.
Vi ønsker naturligvis at OSA skal bestå, men også at den indvendige og udvendige vedligeholdelse af bygninger og arealer forbedres.Med venlig hilsen
Landsbyforeningen for Oksenvad og omegn
signeret

Gitte Henriksen, formand
Ejgil Wind, kasserer

Dateret 26. april 1998